Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и menumoda.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до/зареждането на/ интернет страницата https://www.menumoda.bg/, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. menumoda.bg са създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените понятия се ползват със следното значение:

-„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

-„ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ“ се отнасят за потребителите на сайта в качеството им на физически и/или юридически лица, които не следва да използват съдържанието на сайта за други цели, освен изброените в общите условия;

-„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и menumoda.bg, в качествoтo им на администратор и собственик на сайта https://www.menumoda.bg/, което съглашение уговаря правата и задълженията при използването на услугите, предоставени чрез сайта и информацията, съдържаща се в него.

-„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

-„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS/ Denial of Service- претоварване на сървъра/, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІІ. ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

menumoda.bge изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на menumoda.bg е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт https://www.menumoda.bg/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Меню Флаер Груп” ЕООД, ЕИК 201606095. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним, каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от  menumoda.bg на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

menumoda.bg е администратор на лични данни, регистрирани по Закона за защита на личните данни. menumoda.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяни от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки към нас. Разкриването е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да  изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на предоставените лично от него данни за целите на директния маркетинг. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до menumoda.bg чрез формата за обратна връзка. Приоритетна цел на menumoda.bg е да осигури  и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопастност на личните данни.

Събраната информация се обработва от menumoda.bg единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или, за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай че по свое собствено желание и преценка обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно   menumoda.bg не носи отговорност за нея.

VІ. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от menumoda.bg;

право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти.

E-mail

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

за изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на компанията, в случай че сте се абонирали за електронен бюлетин

включване му в мейл листата на клиентите;

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате, на основание Общите правила чрез подаването на заявка/поръчка, menumoda.bg да се свържe с Вас за прецизиране и специфициране на детайлите по поръчката, с цел същата да бъде изпълнена точно, в цялост, качествено и навреме, съобразно възможностите и договорените допълнително с Вас срокове за изпълнение. След предаване на изпълнената заявка/поръчка към Вас, Вие имате право, в случай на неточно, непълно и/или некачествено изпълнение от страна на menumoda.bg да предявите съответната рекламация или да направите възражение относно констатираните несъответствия по изпълнение на поръчката съгласно установените нормативни правила в българското законодателство в тази област.

VІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. menumoda.bg прави всичко възможно, за да поддържа в сайтa си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. menumoda.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на menumoda.bg за нейната ненакърнимост и безопастност от злонамерени атаки на трети лица. menumoda.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако menumoda.bg е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.

menumoda.bgима право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

VІІІ. ЗАБРАНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

При използването на този сайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на menumoda.bg или на друго лице, което е позволило на menumoda.bg да ги публикува, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели.

 Изпращайки материали до сървърите, ползвани от menumoda.bg, чрез електронна поща или през интернет страницaтa на menumoda.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу menumoda.bg във връзка с материал, предоставен от него, а така също  и да обезщети menumoda.bg, ако друго лице предприеме действия срещу предприятието във връзка със същия материал.

Използвайки интернет сайта menumoda.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

–       Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато й да е форма, без предварителното писмено съгласие  на menumoda.bg, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия;

–       Всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на menumoda.bg;

–       Каквито и да са промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на menumoda.bg и/или публикувана на този сайт;

При използването на материали от интернет страницaтa на https://www.menumoda.bg/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло се задължава  да се придържа към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уредено друго.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа и работата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, menumoda.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от други, различни от него лица. Интернет страницaтa на  https://www.menumoda.bg/, може да съдържа банери /позволени рекламни съобщения/или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. menumoda.bg не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва на тяхната страница. Линковете от този сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. menumoda.bg няма никаква възможност да влияе на тяхната политика за публикуване на материали и затова, с настоящото заявява, че не носи каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за истиността и точноста на информацията, публикувана в тях.

КАМПАНИИ, ИГРИ И ПРОМОЦИИ

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook, Twitter, LinkedIn и др. ). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

menumoda.bg си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за извършените промени.Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта, първо ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа му и използването на сайта и услугите, които той предлага. Извън действията по прекратяването на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до сайта, в случай на неспазване на правилата съгласно Общите условия, menumoda.bg си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди.

 За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.

Сайтът използва бисквитките (Cookies), които ни помагат да предоставим определени полезни функционалности. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки съгласно нашата Политика за използване на бисквитки.